Web sajt za DŽ – pravila konkursa

Home » Web sajt za DŽ – pravila konkursa

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Web sajt za DŽ“

(dalje u tekstu: Pravila)

1) UVODNE NAPOMENE

Privredno društvo Linkom-PC doo, 11070 Novi Beograd, Ul. Omladinskih brigada 83, Srbija(dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sledeća Pravila nagradnog konkursa: „Web sajt za DŽ“ (dalje u tekstu: Konkurs).

Konkurs se održava u periodu od 01. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine sa ciljem promocije proizvoda i usluga koje pruža Web Dizajn LPC, kao brend u vlasništvu Organizatora.

Pravila Konkursa biće objavljena na službenoj web i Facebook stranici Web Dizajn LPC i službenoj web i Facebook stranici Organizatora.

Ovaj Konkurs ni na koji način nije sponzorisan ili promovisan od strane Facebook-a, niti je povezan sa Facebook-om.

2) PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su registrovana na društvenoj mreži Facebook (link: www.facebook.com) i imaju prebivalište u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije).

Pravo učestvovanja u Konkursu nemaju:
 • zaposleni Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća);
 • lica koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobednika;
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih
  porodica;
 • više učesnika sa istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatraće se jednim učesnikom.

3) KAKO UČESTVOVATI

Za učestvovanje u Konkursu potrebno je posetiti Facebook stranicu Web Dizajn LPC i postaviti komentar ispod Posta (u daljem tekstu: Post) koji su postavili urednici gore navedene stranice. Komentar mora da se odnosi na Post i predstavlja odgovor učesnika na Post koji je su postavili urednici.

Komentar sa najviše lajkova će dobiti jednu nagradu predviđenu za Post.

Komentari koje učesnici budu ostavljali moraju biti autorski, odnosno lično osmišljeni od strane osobe koja prijavljuje komentar, što će Organizator proveriti. Svaki preuzeti komentar sa nekog drugog mesta biće diskvalifikovan iz daljeg takmičenja. Pojedini učesnik može da prijavi neograničeni broj komentara u Konkurs. Svi komentari koje ne odgovaraju Konkursu, po mišljenju Organizatora, mogu biti blokirani i izbrisani od strane Organizatora. Svi učesnici, koji zloupotrebljavaju mesto za komentar za svrhe koje nisu cilj Konkursa (promocija, reklamiranje, itd…) biće odmah blokirani bez prethodne najave.

4) ODABIR – PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Posetioci Facebook stranice Web Dizajn LPC moći će da glasaju za komentare koji se nalaze ispod Postova tako što će omiljeni komentar lajkovati. Organizator će uzeti samo u obzir broj lajkova na komentaru prikupljenih do vremena definisanog u tekstu Posta. Komentar sa najviše lajkova će dobiti jednu nagradu predviđenu za temu Post-a u periodu u kojem isti bude bio postavljen na Facebook stranici.

Pobednici će biti biti proglašeni na Facebook i web stranici Web Dizajn LPC najaksnije u roku od 3 dana po isticanju roka definisanog u tekstu Posta. Organizator će objaviti pobednike putem završnog komentara ispod Post-a po isteku njegovog trajanja, kao i putem posebnog Posta Organizatora na navedenoj Facebook stranici.

5) FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni fond:

1. Prvi Post – oktobar

Nagrada: 50% popusta na Web Dizajn LPC Medium paket

2. Drugi Post – novembar

Nagrada: 50% popusta na Web Dizajn LPC Medium paket

3. Treći Post – decembar

Nagrada: 50% popusta na Web Dizajn LPC Medium paket

Komentar sa ukupno najviše lajkova za period 01.10.2015. – 31.12.2015.

Nagrada: Web sajt za DŽ – potpuno besplatna izrada sajta Web Dizajn LPC Medium paket

6) PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik nagrade obavezan je da u roku od 7 dana od dana proglašenja njegovog komentara sa najviše lajkova, putem poruke u Inbox gore navedene Facebook strane kontaktira Organizatora, te da mu dostavi lične podatke (ime i prezime) i podatke o mail adresi i telefonu na koje Organizator može da ga kontaktira radi izrade (sajta) dobijene nagrade.

Dobitnik je obavezan da predmetnu poruku u Inbox Organizatora dostavi sa naloga sa kojeg je postavio komentar na Post. Nakon dostavljanja navedenih podataka, Ogranizator će u primerenom vremenu izvršiti nagradu (uslugu izrade sajta) a Dobitnik je obavezan da na poziv Organizator potpiše dokument dobijen od Organizatora, čime potvrđuje realizaciju nagrade. Ukoliko Dobitnik u roku od 7 dana od poziva Organizatora ne potpiše dokument kojim se potvrđuje prijem nagrade (izvršena usluga izrade web sajta), automatski Dobitnik prihvata da je nagradu primio i da je usluga izrade web sajta izvršena.

Ako dobitnik nagrade ne kontaktira Organizatora u navedenom roku od 7 dana od dana proglašenja njegovog komentara za komentar sa najviše lajkova, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sledećem nenagrađenom učesniku na rang-listi.

U slučaju da postoje dva ili više učesnika sa istim brojem lajkova, nagradu dobija onaj ko je prvi poslao komentar, ili kako Organizator u datom slučaju odluči.

Pobednici Konkursa nemaju pravo da zahtevaju nagradu različitu od navedene ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

7) UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU

Učesnici u konkursu mogu biti samo punoletne fiziča lica koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) i koja su registrovana na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com).

Učesnik Konkursa prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Učesnik pristaje da se u slučaju osvajanja nagrade, njegovi lični podaci (ime i prezime i adresa) kao i fotografija mogu bez naknade objaviti u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Organizator se obavezuje da podatke date pri legitimisanju dobitnika neće proslediti trećim osobama i da će maksimalno štititi privatnost učesnika i tajnost njihovih ličnih podataka. Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli da prouzrokuju svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući troškove pristupa Internetu).

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje i blokira prijavljene učesnike u sledećim
slučajevima:

 1. učesnik je prekršio pravila Konkursa;
 2. postojanje opravdane sumnje u manipulaciju rezultata Konkursa od strane učesnika;
 3. učesnik se koristi lažnim profilima na Facebook-u kako bi osigurao više prilika za učestvovanje u Konkursu. Lažnim se profilima smatraju svi profili za koje postoji opravdana sumnja da su kreirani isključivo u svrhe sakupljanja lajkova na Konkursu. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne slike, premali broj Facebook prijatelja ili nekontaktiranje Organizatora u roku od 3 dana od objavljivanja dobitnika nagrade.
 4. ako je učesnik upload-ovao ili napisao sadržaj uvredljiv na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
 5. učesnik Konkursa krši važeće propise Republike Srbije, uključujući i Zakon o autorskim i srodnim pravima;
 6. učesnik je za vreme trajanja Konkursa na bilo koji način povredi tajnost, celovitost i dostupnost računarskih podataka, programa ili sistema, ili je izvršio delo računarskog falsifikovanja i/ili računarske prevare, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika RS.

8) POREZI

Učesnik ne snosi nikakve poreze, obaveze ni naknade direktno povezane sa nagradama.

9) U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, stranke će sve sporove iz ovoga Konkursa rešavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rešavanja spora utvrđuju nadležnost stvarno nadležnoga suda u Beogradu.

10) ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici pristaju da Organizator obrađuje njihove lične podatke navedene u Facebook profilu, i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Konkursu a to su isključivo: ime, prezime, adresa, adresa elektronske pošte i telefonski broj.

Organizator garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Organizator će navedene lične podatke obrađivati isključivo za potrebe sprovođenja ovog Konkursa (izbor dobitnika, obaveštavanje o nagradama) i za statističku obradu podataka.

Organizator se obavezuje da navedene podatke o učesnicima Konkursa neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za sprovođenje Konkursa ili je Organizator obavezan iste podatke dostaviti u skladu sa važećim propisima.

Učesnik Konkursa ima pravo da odustane od daljeg učestvovanja tokom Konkursa, nakon čega će se lični podaci istog izbrisati iz baze ličnih podataka.

11) INTELEKTUALNA SVOJINA

Učesnik Konkursa potvrđuje i garantuje da je komentar koji je postavio ispod Post-a na gore navedenoj Facebook stranici njegovo sopstveno originalno intelektualno delo. Svaki Učesnik Konkursa koji je postavio komentar potvrđuje i garantuje da je nosilac svih autorskih i/ili srodnih prava i/ili prava intelektualne svojine na postavljenom komentaru koje objavljuje kao i da komentar ne vređa bilo koja prava trećih strana.

Nadalje, učesnik Konkursa potvrđuje i garantuje da treća strana neće prema Organizatoru isticati bilo kakve zahteve u vezi sa komentarom koji je učesnik postavio. Treća strana prema organizatoru nema pravo da ističe bilo kakve zahteve i/ili potraživanja vezana uz bilo koji komentar postavljen od strane učesnika Konkursa.

U slučaju da Organizator na osnovi bilo kakvog zahteva treće strane pretrpi štetu, učesnik Konkursa je saglasan da će Organizatoru nadoknaditi svaku štetu koju Organizator pretrpi po navedenoj osnovi.

12) PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje iste prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog Konkursa prema dobitniku.

13) MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga.

Učesnici će o prekidu Konkursa biti obavešteni putem službene Facebook i web stranice Web Dizajn LPC, putem postavljenog posta.

14) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da pristupi na Facebook stranu Web dizajn LPC ili samoj Facebook stranici.

Organizator ne snosi odgovornost za pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Organizator Konkursa ili bilo koja treća osoba ili subjekat uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju Internet-stranice ili Facebook aplikacije, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili prouzrokovane štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili Facebook aplikacije ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u nagradnom Konkursu ili na drugom mestu.

Organizator neće snositi odgovornost za usklađenost Pravila sa pozitivnim propisima Republike Srbije i neće biti odgovoran za potraživanja učesnika ovog konkursa prema Organizatoru.

Organizator je idejni tvorac predmetnog konkursa i isti odgovara za njegovo sprovođenje od iniciranja do samog završetka, te stoga konkurs nije ni na koji način sponzorisan, potvrđen ili rukovođen od strane Facebook-a.

15) IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni pravila Konkursa.

Beograd, 30.09.2015.